Στο 184, στα ΚΕΠ και στο ΙΚΑ οι πληφορίες για τους ασφαλισμένους σχετικά με τους γιατρούς

3/1/2012 08:16
Στο 184, στα ΚΕΠ και στο ΙΚΑ οι πληφορίες για τους ασφαλισμένους σχετικά με τους γιατρούς

"Αγαπητοί ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι, πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας , σας καλωσορίζουμε στον ΕΟΠΥΥ."
Με αυτό το καλοσώρισμα, ο πρόεδρος του Ενιαίου Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Γεράσιμος Βουδούρης,  καλοσωρίζει όλους τους ασφαλισμένους και τους εργαζόμενους στον νέο Οργανισμό, του οποίου η πρεμιέρα αναμένεται την Δευτέρα 2 Ιανουαρίου.
Ωστόσο, η εφαρμογή του, στην οποία επιμένει το υπουργείο Υγείας, φαντάζει ως "ειρωνεία" αν λάβει κανείς υπόψιν όλες τις ανακοινώσεις που έχουν εκδοθεί απο τους ιδιώτες γιατρούς, τις ιδιωτικές κλινικές ακόμη και από τους γιατρούς του Ικα οι οποίοι υποδέχονται το νέο οργανισμό με πενθήμερη απεργία απο τις αρχές του χρόνου.

Πάντως η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ νίπτει τας χείρας και δίνει τις απαραίτητες διευκρινήσεις που απαιτούνται.

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) είναι ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός Οργανισμός της χώρας με στόχους την εξυπηρέτηση όλων των ασφαλισμένων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ,ΟΓΑ), την ανατροπή όλων των στρεβλώσεων και των αγκιλώσεων του παρελθόντος καθώς και την αρμονική συνεργασία με τους συνεργάτες του.

Οι παροχές υγείας σε χρήμα (όπως αποζημίωση εργατικού ατυχήματος, επιδότηση ασθένειας-κυήσεως και λοχείας, κ.λ.π.) εξακολουθούν να αποζημιώνονται από τους φορείς στους οποίους είστε ήδη ασφαλισμένοι.

Ι α τ ρ ι κ ή  Π ε ρ ί θ α λ ψ η

Η ιατρική περίθαλψη θα παρέχεται δωρεάν για όλους τους ασφαλισμένους-συνταξιούχους από όλους τους ιατρούς του Οργανισμού δηλ. από τους ιατρούς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  στις Υγειονομικές δομές του ΙΚΑ( πολυιατρεία, περιφερειακά ιατρεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ) και τους συμβεβλημένους  σήμερα ιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ, οι οποίοι θα έχουν αποδεχτεί (μέχρι 31/12/11), να συνεχίσουν την συνεργασία τους με τον ΕΟΠΥΥ.

Θα υπάρχουν από 2/1/2012 αναρτημένοι κατάλογοι των συμβεβλημένων ιατρών στις ιστοσελίδες  αλλά και στους πίνακες ανακοινώσεων των φορέων(ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ,ΟΓΑ). Σχετική ενημέρωση θα παρέχεται τηλεφωνικά στο Νο  184 αλλά και σε όλα τα ΚΕΠ.  Επίσης ιατρική περίθαλψη θα παρέχεται στα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ καθώς και στα Αγροτικά Ιατρεία.

Μετά την έκδοση ΚΥΑ και μη συμβεβλημένοι γιατροί θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες περίθαλψης και να συνταγογραφούν για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ φάρμακα και παρακλινικές εξετάσεις, μόνον με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εφόσον πιστοποιηθούν με υπεύθυνη δήλωση.
Για περισσότερες λεπτομέρειες ο Ε.Κ.Π. του ΕΟΠΥΥ φιλοξενείται στις ιστοσελίδες των εντασσόμενων φορέων.  

    Π ά ρ ο χ ο ι  Υ γ ε ί α ς ( ιδιωτικές κλινικές , Νοσοκομεία , ΜΧΑ, ΜΤΝ, Διαγνωστικά κέντρα, Φ/Θ, ΑΚΑ, ΚΚΑ)   

Για όλους τους παρόχους υγείας που έχουν ενεργή σύμβαση μέχρι την 31/12/11, με οποιονδήποτε από τους φορείς( ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ,ΟΓΑ) διευκρινίζεται ότι η σύμβαση αυτή εξακολουθεί να ισχύει έναντι του ΕΟΠΥΥ μέχρι την σύναψη νέας. Οι υπηρεσίες οι οποίες θα παρέχονται είναι εκείνες που προβλέπονται από τον ΕΚΠΥΥ και η αποζημίωση των υπηρεσιών τους όπως ορίζεται από τις διατάξεις του και προκύπτει από το σχέδιο σύμβασης, που έχει συνυπογραφεί με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών  οργανώσεων των παρόχων υγείας και του ΕΟΠΥΥ.

Το σχέδιο αυτό της σύμβασης για κάθε κατηγορία  παρόχων υγείας χωριστά, θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των φορέων και του ΕΟΠΥΥ και θα κληθούν οι παροχοι υγείας, εντός των επομένων ημερών, για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής της   σύμβασης που τους αφορά αντιστοίχως. Στη συνέχεια θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση για την αποστολή δικαιολογητικών για την σύναψη σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ και κάθε πάροχο υγείας χωριστά.

Αυτονόητο είναι  ότι η ανακοίνωση αυτή θα αφορά και κάθε πάροχο υγείας που σήμερα δεν έχει σύμβαση με κανέναν από τους μεταφερόμενους φορείς και ως εκ τούτου δεν μπορεί να παρέχει υπηρεσίες υγείας στον ΕΟΠΥΥ από 1/1/12,παρά μόνο όταν συνάψει σχετική σύμβαση.

  Ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η    Α σ φ α λ ι σ μ έ ν ω ν  -  Σ υ ν τ α  ξ ι ο ύ χ ω ν,  Π α ρ ό  χ ω ν      Υ γ ε ί α ς     

 Οι ασφαλισμένοι - συνταξιούχοι  για την υποβολή αιτημάτων τους θα απευθύνονται στις υπηρεσίες των φορέων που μέχρι σήμερα απευθύνονταν. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα εξετάζουν τα υποβληθέντα αιτήματα σύμφωνα με τον  Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ.

Οι πάροχοι υγείας θα απευθύνονται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ για τα θέματα των συμβάσεών τους και στις κατά τόπους πρώην ΥΠΑΔ σε ό,τι αφορά την υποβολή των λογαριασμών τους. Διευκρινίζεται ότι οι λογαριασμοί αυτοί θα αφορούν περίθαλψη ασφαλισμένων-συνταξιούχων του ΕΟΠΥΥ από 1/1/2012 και μετά.

Λογαριασμοί προηγούμενου χρονικού διαστήματος θα υποβληθούν όπως ακριβώς υποβάλλονταν ανεξάρτητα αν το εξιτήριο εκδοθεί μετά την 31-12-2011 .