Τήρηση πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας

15/5/2014 12:15
Τήρηση πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας

Η Υφυπουργός Υγείας, κυρία Ζέττα Μ. Μακρή, υπέγραψε Υπουργική Απόφαση για  την τήρηση Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας.

 

Βάσει της Υπουργικής Απόφασης, καθίσταται υποχρεωτική η ένταξη στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας που λειτουργούν και εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

Στο ανωτέρω Πληροφοριακό Σύστημα, καταχωρίζονται ανά Μονάδα Ψυχικής Υγείας όλα τα δεδομένα και στοιχεία που είναι αναγκαία για την εποπτεία και έλεγχό τους (υποδομές, παρεχόμενες υπηρεσίες, προσωπικό, ωφελούμενοι, στοιχεία διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης).

Η ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της εφαρμογής του προγράμματος της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης εντάσσεται στις δεσμεύσεις του Υπουργείου Υγείας, όπως αυτές απορρέουν από το Μνημόνιο Συνεργασίας ANDOR – ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ.

Η υποχρεωτική εφαρμογή της τήρησης στοιχείων λειτουργίας σε Πληροφοριακό Σύστημα διασφαλίζει τόσο τη δυνατότητα συστηματικής και δυναμικής παρακολούθησης της εφαρμογής του προγράμματος της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, όσο και τη διαφανή κοστολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις εν λόγω Μονάδες.

Εγγυάται δε τη διαφάνεια των διενεργούμενων διαδικασιών και τη δυνατότητα αποτελεσματικής εποπτείας και ελέγχου των Μονάδων Ψυχικής Υγείας.

Απώτερος σκοπός της τήρησης Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας είναι η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, η διαφύλαξη του ζωτικού συμφέροντος του ωφελουμένου και, γενικότερα, η προστασία της ψυχικής υγείας του πληθυσμού.