Από κόσκινο περνάει η κατ' οίκον φροντίδα

15/4/2014 09:52
Από κόσκινο περνάει η κατ' οίκον φροντίδα

Αυστηρότερα κριτήρια και ελέγχους στους παρόχους του προγράμματος «Κατ' Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» θέτει το ΙΚΑ, το οποίο δικαιολογεί πλέον 10 ώρες μηνιαίως με συχνότητα δύο επισκέψεων τουλάχιστον ανά εβδομάδα.

 

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες κάθε μήνα πρέπει να περιλαμβάνονται υπηρεσίες κοινωνικού λειτουργού ή νοσηλευτή σε τουλάχιστον μία επίσκεψη.

Στο ΙΚΑ-ΝΕΤ έχει αναπτυχθεί λογισμικό (λογαριασμός παρόχου), μέσα από το οποίο δίνεται η δυνατότητα στον πάροχο, μετά την απόδοση του κλειδάριθμου από το υποκατάστημα και την ενεργοποίηση από αυτόν, να καταχωρίζει όλες τις ενέργειες που αφορούν την υλοποίηση του προγράμματος.

Συγκεκριμένα:

* Να καταχωρίζει και να διαχειρίζεται τα συμφωνητικά συνεργασίας που έχει υπογράψει με κάθε ωφελούμενο (σύναψη συμφωνητικού, ανάκληση συμφωνητικού, λύση συμφωνητικού και ακύρωση λύσης).

* Να καταχωρίζει και να διαχειρίζεται το προσωπικό που απασχολεί στο Πρόγραμμα (νέος απασχολούμενος, διακοπή, ακύρωση διακοπής) και

* Να μπορεί να δημιουργεί περιόδους υποβολής (παροχής υπηρεσιών ανά μήνα), κανονικές και συμπληρωματικές και να καταχωρίζει σε ημερήσια βάση τις υπηρεσίες που παρείχε σε κάθε ωφελούμενο. Η συμπληρωματική υποβολή πραγματοποιείται σε περιπτώσεις που εκ παραδρομής δεν έχουν καταχωριστεί κάποιες βεβαιώσεις παροχής υπηρεσιών σε συγκεκριμένο μήνα. Ο πάροχος έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μία και μόνο κανονική περίοδο υποβολής, ενώ συμπληρωματικές όσες χρειαστεί.

Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης μιας περιόδου υποβολής, κανονικής ή συμπληρωματικής, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει υπηρεσίες για περισσότερους από έναν ωφελούμενους, ο πάροχος ενεργοποιεί τον έλεγχο του συστήματος. Ενημερώνεται για τυχόν απαγορευτικά λάθη ή προειδοποιητικά μηνύματα και μετά τις διορθώσεις, όπου αυτές είναι απαραίτητες, υποβάλλει την περίοδο παροχής υπηρεσιών.

Εκτυπώνει τις μηνιαίες βεβαιώσεις παροχής υπηρεσιών προς ωφελούμενους, τις οποίες υπογράφουν οι ωφελούμενοι για την επιβεβαίωση της παροχής υπηρεσιών και μαζί με την εκτύπωση της μηνιαίας συγκεντρωτικής κατάστασης απολογιστικών στοιχείων παροχής υπηρεσιών παρόχου προς ωφελούμενους και με τα δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά θα αναφερθούμε παρακάτω, τα καταθέτει στο τμήμα παροχών του αρμόδιου υποκαταστήματος, προκειμένου να ελεγχθούν.

Ο πάροχος καταθέτει τα δικαιολογητικά προς πληρωμή στο τέλος κάθε τριμήνου, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων παροχής υπηρεσιών και για τους τρεις μήνες αναφοράς.

www.enet.gr